Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-15 10:46:00  Mirosław Hnatewicz

Utworzono artykuł 133499 o nazwie 'Taryfa-cennik'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste133499
user_idpuste2500463
resource_idpuste1007
namepusteTaryfa-cennik
category_idpuste27802
language_idpuste1
shortpusteTaryfa-cennik
fullpuste

Informujemy, że na mocy art.9.ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2180 – wejście w życie 12.12.2017 r.) obowiązująca taryfa zachowuje moc do dnia 11 czerwca 2018 roku.

Art. 9.1. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Znowelizowane Prawo wodne wprowadziło z dniem 1 stycznia 2018 r. organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Drawsko Pomorskie obsługuje dyrekcja regionalna z siedzibą w Bydgoszczy. Do zadań organu regulacyjnego należy m.in. zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

publishfrompuste2018-05-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustetaryfa-cennik
2018-05-15 10:46:00  Mirosław Hnatewicz

Załączono plik 380019

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1466465
user_idpuste2500463
fobject_idpuste380019
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste133499
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-05-15 10:46:00  Mirosław Hnatewicz

Załączono plik 380020

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1466466
user_idpuste2500463
fobject_idpuste380020
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste133499
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się